Kutsu Tamturbo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Tamturbo Oyj:n 25.4.2022 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen

Tamturbo suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Vähentääkseen koronavirukseen liittyviä riskejä ja noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia sääntöjä ja suosituksia sekä varmistaakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet, Tamturbo on päättänyt useista varotoimenpiteistä liittyen varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2022. Tamturbo tulee noudattamaan järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan.
 • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman henkilökohtaista läsnäoloa valtuuttamalla yhtiön talousjohtajan Vesa Leinon tai valitsemansa henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa valtakirjalla. Valtakirjapohja on saatavilla alla olevasta linkistä:
  Tamturbo varsinainen yhtiökokous 2022 – Valtakirja – Äänestysohjeet
 • Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 22.4.2022 klo 16.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
 • Paikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.
 • Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 22.4.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään Linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.
 • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.
 • Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai muita virvokkeita.
 • Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja ilmoittautuneiden osallistujien vastaanotto alkaa klo 11.30.
 • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä täyttäen kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Erityisesti kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle tai jotka kuuluvat riskiryhmiin kehotetaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti.

Tamturbo arvioi jatkuvasti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella ja kaikkien osakkeenomistajien tulisi suosia etäosallistumista, yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi.


KUTSU TAMTURBO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

English version of the AGM invitation can be downloaded via the link below:

Tamturbo Oyj AGM invitation EN

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.4.2022 kello 12.00 alkaen osoitteessa Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Häggman, Kalevantie 2, Tampere.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 20.4.2022 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 11.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan varsinaisen yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi. Tamturbo Oyj tulee arvioimaan ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella.

Tietoa muista varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäisevistä toimista on saatavilla oheisesta linkistä:

Tamturbo Oyj_koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita yk 25.4.2022

Ohjeet valtakirjan toimittamiseksi sekä valtakirja pohja on saatavilla oheisesta linkistä:

Tamturbo varsinainen yhtiökokous 2022 – Valtakirja – Äänestysohjeet

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 22.4.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 2. Päätös toimenpiteistä liittyen tilikauden tulokseen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 tappio -4.526.666,71 euroa siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 2. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4.650 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:llä on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja Nurmiranta Holdings Oy:llä, EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä, KWH-koncernen Ab:llä, WS Cleantech Motor Fund Ky:llä ja Timo Pulkilla on yhdessä kolme (3) jäsentä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet, että he aikovat tehdä ehdotuksen valittavista hallituksen jäsenistä viimeistään 14.4.2022.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

 1. Kokouksen päättäminen

B Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu sisältäen edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset on saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com ja nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Tamturbo Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.5.2022.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 11.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat suoraan rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat valtuuttaa myös yhtiön talousjohtaja Vesa Leinon tai hänen määräämänsä edustamaan heitä ja käyttämään äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ja ohjeet sen toimittamiseksi ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 22.4.2022 klo 16.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.4.2022 yhteensä 10.731.059 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 1.4.2022

TAMTURBO OYJ

Hallitus