Kutsu Tamturbo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.3.2021

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Tamturbo Oyj:n 30.3.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyen:

Tamturbo suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Vähentääkseen koronavirukseen liittyviä riskejä ja noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia sääntöjä ja suosituksia sekä varmistaakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet, Tamturbo on päättänyt useista varotoimenpiteistä liittyen varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.3.2021. Tamturbo tulee noudattamaan järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan.
 • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman henkilökohtaista läsnäoloa valtuuttamalla yhtiön oikeudellisen neuvonantajan Smartius Oy:n edustajan OTM Aino Ijäksen tai valitsemansa henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa valtakirjalla. Valtakirjapohja on saatavilla alla olevasta linkistä:
  Tamturbo varsinainen yhtiökokous 2021_Valtakirja_Äänestysohjeet 3003
 • Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 25.3.2021 klo 16:00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
 • Paikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.
 • Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 25.3.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään Linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.
 • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.
 • Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai muita virvokkeita.
 • Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja ilmoittautuneiden osallistujien vastaanotto alkaa klo 15.30.
 • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä täyttäen kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Erityisesti kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta, kehotetaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti.

Tamturbo arvioi jatkuvasti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella ja kaikkien osakkeenomistajien tulisi suosia etäosallistumista, yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi.


KUTSU TAMTURBO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.3.2021 kello 16.00 alkaen osoitteessa Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Häggman, Kalevantie 2, Tampere.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 25.3.2021 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan varsinaisen yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi. Tamturbo Oyj tulee arvioimaan ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella.

Lisää tietoa ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvistä koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäisevistä toimista on saatavilla oheisesta linkistä:

Tamturbo Oyj_koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita yk 3003

Ohjeet valtakirjan toimittamiseksi sekä valtakirjapohja on saatavilla oheisesta linkistä:

Tamturbo varsinainen yhtiökokous 2021_Valtakirja_Äänestysohjeet 3003

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

 Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 25.3.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

 Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ja osakkeenomistajien esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus

 

 1. Järjestäytyminen

 

 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 

 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

 1. Päätös toimenpiteistä liittyen tilikauden tulokseen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden 2020 tappio 5.090.907,42 euroa siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

 

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi esitetään, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

 

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

 

 1. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön osakkeenomistajat Sulzer AG sekä Nurmiranta Holdings Oy, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, WS Cleantech Motor Fund Ky ja Timo Pulkki ovat ilmoittaneet, että he aikovat tehdä ehdotuksen valittavista hallituksen jäsenistä viimeistään 23.3.2021.

 

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

 

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista maksua vastaan tai maksutta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 2.650.000 osaketta, mikä määrä vastaa 30,8 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka.

 

 1. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu sisältäen edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset on  saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com ja nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Tamturbo Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 25.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat suoraan rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat valtuuttaa myös yhtiön oikeudellisen neuvonantajan Smartius Oy:n edustajan OTM Aino Ijäksen tai hänen määräämänsä edustamaan heitä ja käyttämään äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ja ohjeet sen toimittamiseksi ovat saatavilla alla olevasta linkistä:

Tamturbo varsinainen yhtiökokous 2021_Valtakirja_Äänestysohjeet 3003

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 25.3.2021 klo 16.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9.3.2021 yhteensä 8.591.975 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 9.3.2021

TAMTURBO OYJ

Hallitus

This website uses cookies to ensure you get the best user experience.

OKRead more