Kutsu Tamturbo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.2.2022

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Tamturbo Oyj:n 10.2.2022 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen

Tamturbo suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Vähentääkseen koronavirukseen liittyviä riskejä ja noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia sääntöjä ja suosituksia sekä varmistaakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet, Tamturbo on päättänyt useista varotoimenpiteistä liittyen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.2.2022. Tamturbo tulee noudattamaan järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:
• Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan.

• Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman henkilökohtaista läsnäoloa valtuuttamalla yhtiön talousjohtajan Vesa Leinon tai valitsemansa henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa valtakirjalla. Valtakirjapohja on saatavilla alla olevasta linkistä:

Tamturbo_ylimääräinen_yhtiökokous_2022_Valtakirja_Äänestysohjeet

• Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 8.2.2022 klo 12.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

• Paikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

• Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 8.2.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään Linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

• Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.

• Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai muita virvokkeita.

• Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja ilmoittautuneiden osallistujien vastaanotto alkaa klo 9.30.

• Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä täyttäen kaikki lakisääteiset vaatimukset.
Erityisesti kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle tai jotka kuuluvat riskiryhmiin kehotetaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti.

Tamturbo arvioi jatkuvasti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella ja kaikkien osakkeenomistajien tulisi suosia etäosallistumista, yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi.


KUTSU TAMTURBO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

English version of the EGM invitation can be downloaded via the link below:

Tamturbo_Oyj_EGM_invitation

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.2.2022 kello 10.00 alkaen osoitteessa Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, Tampere.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 7.2.2022 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan ylimääräisen yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi. Tamturbo Oyj tulee arvioimaan ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella.

Lisää tietoa ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvistä koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäisevistä toimista on saatavilla oheisesta linkistä:

Tamturbo_Oyj_Koronaviruksesta_johtuvia_käytännön_ohjeita

Ohjeet valtakirjan toimittamiseksi sekä valtakirjapohja on saatavilla oheisesta linkistä:

Tamturbo_ylimääräinen_yhtiökokous_2022_Valtakirja_Äänestysohjeet

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 8.2.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenen vaihtaminen

Sulzer AG ehdottaa yhtiökokoukselle, että Matti Rikka (Head of Strategy and Product Management, Industry Business Unit of Sulzer) korvaa Herbert Fettigin hallituksen jäsenenä. Syynä ehdotukselle on se, että Herbert Fettig on jäämässä eläkkeelle maaliskuun lopussa 2022.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.700.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 34,5% yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka.

8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön suunniteltuun rahoituskierrokseen liittyen Springvest Oyj:lle ja sen sidonnaisasiamiehille seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä enintään 426.624 uutta osaketta 0,001 euron osakekohtaisella hinnalla.

Hallitus päättää kaikista muista optio-oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka eikä se kumoa hallitukselle aiemmin myönnettyjä valtuutuksia.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu sisältäen edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com. Edellä mainitut dokumentit ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.2.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.1.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 7.2.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 31.1.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.2.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat suoraan rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat valtuuttaa myös yhtiön interim talousjohtaja Vesa Leinon tai hänen määräämänsä edustamaan heitä ja käyttämään äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ja ohjeet sen toimittamiseksi ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 8.2.2022 klo 12.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.1.2022 yhteensä 10.731.059 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 19.1.2022

TAMTURBO OYJ
Hallitus