Kutsu Tamturbo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 11.5.2020

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Tamturbo Oyj:n 11.5.2020 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen:

Tamturbo suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Vähentääkseen koronavirukseen liittyviä riskejä ja noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia sääntöjä ja suosituksia sekä varmistaakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet, Tamturbo on päättänyt useista varotoimenpiteistä liittyen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11. toukokuuta 2020.

Tamturbo tulee noudattamaan järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan.
 • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman henkilökohtaista läsnäoloa valtuuttamalla yhtiön oikeudellisen neuvonantajan Smartius Oy:n edustajan OTM Aino Ijäksen tai valitsemansa henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa valtakirjalla. Valtakirjapohja on saatavilla alla olevasta linkistä:
  Tamturbo ylimääräinen yhtiökokous 2020 – Valtakirja – Äänestysohjeet
 • Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 7.5.2020 klo 12:00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
 • Paikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.
 • Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 7.5.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään Linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.
 • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin
 • Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai muita virvokkeita
 • Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja ilmoittautuneiden osallistujien vastaanotto alkaa klo 11.45
 • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä täyttäen kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Erityisesti kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta, kehotetaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti.

Tamturbo arvioi jatkuvasti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella ja kaikkien osakkeenomistajien tulisi suosia etäosallistumista, yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi.


KUTSU TAMTURBO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 11.5.2020 kello 12.00 alkaen osoitteessa Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Häggman, Kalevantie 2, Tampere.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään 4.5.2020 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 11.45. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan ylimääräisen yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi. Tamturbo Oyj tulee arvioimaan ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella.
Lisää tietoa ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvistä koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäisevistä toimista on saatavilla oheisesta linkistä:
Tamturbo Oyj_koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita yhtiökokous

Ohjeet valtakirjan toimittamiseksi sekä valtakirjapohja on saatavilla oheisesta linkistä:
Tamturbo ylimääräinen yhtiökokous 2020 – Valtakirja – Äänestysohjeet

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 7.5.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 32,55 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ja osakkeenomistajien esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden liitteet löydät kootusti tästä. Liitteet ovat luettavissa myös linkistä kyseisessä päätösehdotuskohdassa.

Liite-1-Tamturbo-Oyj-yhtiöjärjestys

Liite-2-Tamturbo-Oyj-Optio-ohjelman-2-2020-ehdot

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yhtiön osakkeiden hakeminen monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja hallituksen valtuuttaminen tekemään siihen liittyvät päätökset

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeet haetaan monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”FN-listautuminen”). Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan tekemään kaikki päätökset FN-listautumiseen liittyen ja että hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus tehdä päätös myös FN-listautumisen peruuttamisesta.

7. Hallituksen jäsenten osakepalkkion muuttaminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 32,55% yhtiön kaikkien osakkaiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä yhtiökokoukselle, että mikäli FN-listautuminen toteutetaan, varsinaisen yhtiökokouksen 10.3.2020 päättämän hallituspalkkion yhtiön osakkeina maksettavan osuuden laskentatapaa muutetaan seuraavasti:

Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia yhtiön puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2020 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta.

Uusien tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisen sijaan osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan vaihtoehtoisesti hankkia hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Tällöin osakkeet hankittaisiin kahden (2) viikon kuluessa yhtiön puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2020 julkaisupäivästä yhtiön antaman ostotoimeksiannon nojalla. Yhtiö vastaa tällöin osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta.

8. Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta osaketta (ns. split). Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 5 133 184 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäytyspäivänä 13.5.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 13.5.2020 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 14.5.2020.

9. Optio-ohjelman 2018 ehtojen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön optio-ohjelman 2018 ehtoja muutettaisiin esitetyn osakkeiden splittauksen johdosta seuraavasti:

– Kohta 1.1 (Optio-oikeuksien määrä) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 20.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään 100.000 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallitus päättää erikseen optioiden allokaatiosta.”

– Kohta 2.1 (Oikeus osakkeiden merkintään) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään viisi (5) Yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeutta ei voi käyttää osakkeiden merkintään osittain.”

– Kohdasta 2.2.2 (Merkintäaika) poistetaan seuraava lause, mikäli FN-listautuminen toteutuu:

”Merkintäoikeuden käytön edellytyksenä on, että Optio-oikeuksien käyttäjä allekirjoittaa Yhtiön osakassopimuksen. Mikäli tämä edellytys ei täyty, palautuvat optio-oikeudet Yhtiön haltuun hallituksen näin päättäessä.”

– Kohta 2.2.4 (Merkintähinta) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella on kolme (3) euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta on asetettu niin, että se toimii kannustimena optio-ohjelman osallistujalle Yhtiön tämän hetkiseen markkina-arvoon ja markkina-arvon kehitykseen optio-ohjelman aikana perustuen.”

10. Optiolainaan liittyvien optio-oikeuksien 1-2019 ehtojen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että optiolainaan liittyvien yhtiön 1-2019 optio-oikeuksien ehtoja muutettaisiin esitetyn osakkeiden splittauksen johdosta seuraavasti:

– Kohta 1.1 (Optio-oikeuksien määrä) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Tamturbo Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoaa yhteensä enintään 23.923 optio-oikeutta (”Optio-oikeudet”), jotka liittyvät Yhtiön liikkeeseen laskemaan optio lainaan pääomaltaan enintään 502.500 euroa (”Optiolaina”). Kukin Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään viisi (5) Yhtiön uutta osaketta.”

– Kohta 2.1 (Oikeus uusien osakkeiden merkintään) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Kukin Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään viisi (5) uutta osaketta Yhtiössä. Optio-oikeutta ei voi käyttää osakkeiden merkintään osittain. Merkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 119.615 uudella osakkeella.”

11. Optio-ohjelman 2-2019 ehtojen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön optio-ohjelman 2-2019 ehtoja muutettaisiin esitetyn osakkeiden splittauksen johdosta seuraavasti:

– Kohta 1.1 (Optio-oikeuksien määrä) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Annetaan yhteensä enintään 12.498 optio-oikeutta (”Optio-oikeudet”), jotka oikeuttavat kukin merkitsemään viisi (5) Tamturbo Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) uutta osaketta.”

– Kohta 2.1 (Oikeus uusien osakkeiden merkintään) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Kukin Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään viisi (5) uutta osaketta Yhtiössä. Optio-oikeutta ei voi käyttää osakkeiden merkintään osittain. Merkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 62.490 uudella osakkeella.”

– Kohta 2.3 (Osakkeiden merkintähinta ja maksu) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,0002 euroa osakkeelta.”

12. Optio-ohjelman 3-2019 ehtojen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön optio-ohjelman 3-2019 ehtoja muutettaisiin esitetyn osakkeiden splittauksen johdosta seuraavasti:

– Kohta 1.1 (Optio-oikeuksien määrä) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään 25.000 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallitus päättää erikseen optioiden allokaatiosta.”

– Kohta 2.1 (Oikeus osakkeiden merkintään) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään viisi (5) Yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeutta ei voi käyttää osakkeiden merkintään osittain.”

– Kohdasta 2.2.2 (Merkintäaika) poistetaan seuraava lause, mikäli FN-listautuminen toteutuu:

”Merkintäoikeuden käytön edellytyksenä on, että Optio-oikeuksien käyttäjä allekirjoittaa Yhtiön osakassopimuksen. Mikäli tämä edellytys ei täyty, palautuvat optio-oikeudet Yhtiön haltuun hallituksen näin päättäessä.”

– Kohta 2.2.4 (Merkintähinta) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella on kolme (3) euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta on asetettu niin, että se toimii kannustimena optio-ohjelman osallistujalle Yhtiön tämän hetkiseen markkina-arvoon ja markkina-arvon kehitykseen optio-ohjelman aikana perustuen.”

13. Optio-ohjelman 1-2020 ehtojen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön optio-ohjelman 1-2020 ehtoja muutettaisiin esitetyn osakkeiden splittauksen johdosta seuraavasti:

– Kohta 1.1 (Optio-oikeuksien määrä) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 51.332 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään 256.660 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallitus päättää erikseen optioiden allokaatiosta.”

– Kohta 2.1 (Oikeus osakkeiden merkintään) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään viisi (5) Yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeutta ei voi käyttää osakkeiden merkintään osittain.”

– Kohdasta 2.2.2 (Merkintäaika) poistetaan seuraava lause, mikäli FN-listautuminen toteutuu:

”Merkintäoikeuden käytön edellytyksenä on, että Optio-oikeuksien käyttäjä allekirjoittaa Yhtiön osakassopimuksen. Mikäli tämä edellytys ei täyty, palautuvat optio-oikeudet Yhtiön haltuun hallituksen näin päättäessä.”

– Kohta 2.2.4 (Merkintähinta) muutetaan lukemaan seuraavasti:

”Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella on optio-oikeuksien merkintäajan alkaessa 4,20 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintähinta laskee optio-oikeuksien merkintäajan kuluessa lineaarisesti niin, että Optio-oikeuksien merkitsemisajan päättymispäivämääränä osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa. Mikäli toimitusjohtaja tai työntekijä irtisanoutuvat määräytyy osakkeen merkintähinta lineaarisesti irtisanomispäivänä. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan tai työntekijän sopimuksen, on merkintähinta 0,01 euroa osakkeelta. Jos yhtiön osakkeet päätetään myydä tai yhtiön osakkeisiin kohdistuu Suomen osakeyhtiölain 21.7.2006/624 18:1 mukainen lunastusmenettely ennen Optio-oikeuksien merkitsemisajan päättymispäivämäärää osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa. Osakkeiden merkintähinta on asetettu niin, että se toimii kannustimena optio-ohjelman osallistujalle Yhtiön tämän hetkiseen markkina-arvoon ja markkina-arvon kehitykseen optio-ohjelman aikana perustuen.”

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen liitteestä 1 ilmenevään muotoon.

Liite-1-Tamturbo-Oyj-yhtiöjärjestys

15. Optio-ohjelma 2-2020

Yhtiön perustaja Jaakko Säiläkivi, joka edustaa 4,84 prosenttia yhtiön kaikkien osakkaiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut yhtiölle esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta hallituksen puheenjohtaja Sami Somerolle liitteestä 2 ilmenevin ehdoin.

Liite-2-Tamturbo-Oyj-Optio-ohjelman-2-2020-ehdot

Optio-ohjelmalla Sami Somerolle annettaisiin optio-oikeuksia vastaavilla ehdoilla kuin toimitusjohtaja Timo Pulkille ja teknologiajohtaja Juha Lammille on annettu aiemmin tänä vuonna.

Perusteluna ehdotukselle on Sami Someron kriittisen tärkeä rooli ja merkittävä työ Yhtiön kehittämisessä hallituksen puheenjohtajan tehtävän lisäksi myös yrittäjän/työntekijän ominaisuudessa ilman korvausta, ja sitä kautta sitouttamisen tärkeys.

Yhtiön osakkeenomistajista EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-Koncernen Ab ja Timo Pulkki, jotka edustavat yhteensä noin 24,28 prosenttia yhtiön kaikkien osakkaiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet kannattavansa esitystä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista maksua vastaan tai maksutta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4.200.000 osaketta. Valtuutusta voidaan käyttää mm. suunniteltuun FN-listautumiseen liittyvään osakeantiin, yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseen ja muihin hallituksen kulloinkin päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com.

Tamturbo Oyj:n osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.5.2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 4.5.2020, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.5.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat suoraan rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat valtuuttaa myös yhtiön oikeudellisen neuvonantajan Smartius Oy:n edustajan OTM Aino Ijäksen tai hänen määräämänsä edustamaan heitä ja käyttämään äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ja ohjeet sen toimittamiseksi ovat saatavilla oheisesta linkistä:
Tamturbo ylimääräinen yhtiökokous 2020 – Valtakirja – Äänestysohjeet

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 7.5.2020 klo 12:00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.4.2020 yhteensä 1 283 296 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 20.4.2020

TAMTURBO OYJ
Hallitus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best user experience.

OKRead more