Kutsu Tamturbo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.7.2020

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Tamturbo Oyj:n 2.7.2020 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen:

Tamturbo suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Vähentääkseen koronavirukseen liittyviä riskejä ja noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia sääntöjä ja suosituksia sekä varmistaakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet, Tamturbo on päättänyt useista varotoimenpiteistä liittyen ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2. heinäkuuta 2020.

Tamturbo tulee noudattamaan järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavia erityisjärjestelyitä yhtiön osakkeenomistajien ja henkilöstön terveyden suojelemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan vahvasti seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan.
 • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman henkilökohtaista läsnäoloa valtuuttamalla yhtiön oikeudellisen neuvonantajan Smartius Oy:n edustajan OTM Aino Ijäksen tai valitsemansa henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa valtakirjalla. Valtakirjapohja on saatavilla alla olevasta linkistä:
  Tamturbo ylimääräinen yhtiökokous 2020 – Valtakirja – Äänestysohjeet
 • Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5, 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 30.6.2020 klo 12:00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
 • Paikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.
 • Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 30.6.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään Linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.
 • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin
 • Tilaisuudessa ei tarjoilla kahvia tai muita virvokkeita
 • Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja ilmoittautuneiden osallistujien vastaanotto alkaa klo 15.30
 • Yhtiökokous pidetään mahdollisimman lyhyenä täyttäen kaikki lakisääteiset vaatimukset.

Erityisesti kaikkia, joilla on flunssaoireita, jotka ovat altistuneet koronavirukselle, jotka kuuluvat riskiryhmiin tai ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta, kehotetaan olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti.

Tamturbo arvioi jatkuvasti ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella ja kaikkien osakkeenomistajien tulisi suosia etäosallistumista, yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi.


KUTSU TAMTURBO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 2.7.2020 kello 16.00 alkaen osoitteessa Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Häggman, Kalevantie 2, Tampere.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 29.6.2020 klo 16.00 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

Osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan valtakirjalla henkilökohtaisen osallistumisen sijaan ylimääräisen yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen mahdollistamiseksi. Tamturbo Oyj tulee arvioimaan ilmoittautuneiden osakkeenomistajien lukumäärää ja yhtiökokouksen turvallisen järjestämisen edellytyksiä sovellettavan sääntelyn perusteella. Lisää tietoa ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvistä koronaviruksen leviämistä ennaltaehkäisevistä toimista on saatavilla oheisesta linkistä:
Tamturbo Oyj_koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita

Ohjeet valtakirjan toimittamiseksi sekä valtakirjapohja on saatavilla oheisesta linkistä:
Tamturbo ylimääräinen yhtiökokous 2020 – Valtakirja – Äänestysohjeet

Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus seurata kokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Osakkeenomistajien ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Osakkeenomistajaa, joka haluaa seurata kokousta Zoom-etäyhteyden kautta, pyydetään ilmoittamaan tästä 30.6.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoituksen tehneille osakkeenomistajille lähetetään linkki Zoom-etäyhteyteen sähköpostitse ennen kokousta.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,44 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ja osakkeenomistajien esityksiä yhtiökokouksen päätöksiksi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen mukaisesti hallitukseen valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä.

Osakassopimuksen mukaisesti Sulzer AG:llä on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen. Sulzer AG on ilmoittanut esittävänsä, että hallituksen jäseneksi nimetään Veli-Pekka Tiittanen, Head of Industry Business Unit Sulzer.

Osakassopimuksen mukaisesti Nurmiranta Holdings Oy:llä, EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä, KWH-koncernen Ab:llä, WS Cleantech Motor Fund Ky:llä ja Timo Pulkilla on yhdessä oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä, että hallitukseen valitaan nykyisistä hallituksen jäsenistä Sami Somero, Heidi Ahonen ja Hannu Rusanen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Kjell Antus ja Johanna Ylikoski ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä.

7. Hallituksen jäsenten palkkioiden muuttaminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat 49,44% yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen 10.3.2020 päättämää hallituspalkkiota muutetaan siten, että palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallituksen kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kulut.

8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n lukemaan seuraavasti:

9 § Kutsu yhtiökokoukseen, ilmoittautumisaika ja pitopaikka

 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

 Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Ylöjärven tai Helsingin kaupungissa Suomessa.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se päättäisi lisätä yhtiön yhtiöjärjestyksen uuden 11 §:n seuraavasti:

11 § Lunastuslauseke

 Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

 • Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.
 • Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.
 • Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva matemaattinen nettoarvo: Perhe- ja perintöoikeudellisissa saannoissa lunastushinta on yhtiön tilintarkastajan määrittelemä osakkeen käypä arvo.
 • Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan, Jos osake on siirtynyt vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovitusta vastikkeesta. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.
 • Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
 • Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu sisältäen edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com. Edellä mainitut dokumentit ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.7.2020.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.6.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 29.6.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.6.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.6.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat, jotka ovat suoraan rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat valtuuttaa myös yhtiön oikeudellisen neuvonantajan Smartius Oy:n edustajan OTM Aino Ijäksen tai hänen määräämänsä edustamaan heitä ja käyttämään äänivaltaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ja ohjeet sen toimittamiseksi ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internetsivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com tai postitse tai henkilökohtaisesti osoitteeseen Tamturbo Oyj, Yhtiökokous, Koskikatu 7 A 5 33100 Tampere, niin, että ne ovat perillä viimeistään 30.6.2020 klo 12.00. Valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien, jotka haluavat olla edustettuna yhtiökokouksessa, tulee valtakirjan toimittamisen lisäksi myös varmistaa, että on ilmoittautunut yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Valtakirjan toimittaminen ei muodosta ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 1. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.6.2020 yhteensä 6.416.480 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Tampereella 11.6.2020

TAMTURBO OYJ

Hallitus

This website uses cookies to ensure you get the best user experience.

OKRead more