Tamturbo Oyj merkintäoikeusanti 2023-2

TAMTURBO OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.11.2023 klo 17:00 EET/ 16.00 CET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Tamturbo Oyj järjestää enintään noin 2,7 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin

Tamturbo Oyj:n (“Tamturbo” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 9.11.2023 saamansa valtuutuksen perusteella järjestää enintään noin 2,7 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin (“Osakeanti”). Osakeannissa tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti merkittäväksi yhteensä enintään 2.720.967 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”). Osakeannissa käytettävä merkintähinta on 1,00 euroa Antiosakkeelta.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 16.333.303 osakkeesta enintään 19.054.270 osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat noin 16,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista välittömästi ennen Osakeantia, ja noin 14,3 prosenttia Osakeannin jälkeen, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

Tamturbo antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Tamturbon osakasluetteloon, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (ISIN-tunnus: FI4000562061) (”Merkintäoikeus”) jokaista Osakeannin täsmäytyspäivänä 13.11.2023 (”Täsmäytyspäivä”) omistettua osaketta kohden. Kukin kuusi (6) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Antiosakkeiden murto-osia ei luovuteta eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 14.11.2023. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta.

Merkintäaika

Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 16.11.2023 klo 9.00, ja se päättyy 7.12.2023 klo 16.30.

Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden tai useamman kerran, kuitenkin enintään 31.1.2024 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset ilmoitetaan Yhtiön verkkosivuilla (www.tamturbo.com) ennen Merkintäajan päättymistä.

Jos Merkintäaikaa pidennetään, allokointipäivää, maksujen eräpäivää sekä Antiosakkeiden toimituspäiviä muutetaan vastaavasti.

Merkintäpaikat, tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat saattavat edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin Merkintäaika päättyy.

Merkintäpaikat

Merkintäpaikkoina toimivat Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat.

Osakeannin syyt ja varojen käyttö

Osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön voimakkaan kansainvälisen kasvun vaatiman käyttöpääomatarpeen lisäykseen sekä kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen.

Yhtiön liiketoiminta on jatkanut erittäin voimakkaan kasvun polulla vuonna 2023. Yhtiö on saanut ensimmäiset tilaukset kolmelta merkittävältä kansainväliseltä asiakkaalta, joista kahden tilaukset ovat samalla Yhtiön historian suurimmat.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan vuoden 2023 liikevaihto tulee olemaan 8-9 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa.

Tamturbon nykyinen asiakaskunta koostuu noin kahdestakymmenestä merkittävästä globaalista toimijasta useilla toimialoilla. Asiakaskunnalla on yhteensä yli 1500 tuotantolaitosta ympäri maailman, joissa on arviolta 5000 – 10 000 kompressoria käytössä. Asiakkaat peruskunnostavat tai uusivat kompressoreita 7-9 vuoden välein, eli jo nykyisen asiakaskunnan arvioitu vuosittainen myyntipotentiaali on 1000 – 1500 kompressoria. Tämä tarkoittaa useiden satojen miljoonien vuosittaista liiketoimintapotentiaalia pelkästään nykyisen asiakaskunnan puitteissa.

Yhtiö on historiansa aikana toimittanut lähes 100 kompressoria asiakkailleen. Yli 60 % Tamturbon tilauksista on jatkotilauksia nykyisiltä asiakkailta, joka on todiste siitä, että yhtiö on onnistunut laajasti todentamaan tuotteidensa pitkäaikaisen luotettavuuden ja merkittävät elinkaaren aikaisen kustannussäästöt. Yhdessä asiakkaiden kanssa on asiakkaiden tuotantolaitoksissa onnistuttu todentamaan parhaimmillaan lähes 70 %:n säästö elinkaarikustannuksissa ja investoinnin takaisinmaksu alle vuodessa.

Yhtiön tuotteiden täydellinen öljyttömyys, parempi energiatehokkuus perinteiseen kompressoriteknologiaan verrattuna, sekä minimaalinen huollon tarve tarkoittavat asiakkaille kustannussäästöjen lisäksi merkittäviä ympäristö- ja hiilidioksidisäästöjä. Siksi useimmat Yhtiön asiakkaat näkevät Tamturbon ratkaisut tärkeänä osana yhtäaikaisten ympäristö- ja kustannussäästötavoitteiden saavuttamista.

Alalle tulon kynnys vastaavalla teknologialla on korkea. Yhtiön arvion mukaan sillä on edelleen 5-10 vuoden etumatka mahdollisiin samalla teknologialla kilpaileviin kilpailijoihin nähden, minä aikana yhtiö ehtii vankistamaan asemaansa öljyttömän teollisuuskompressoriteknologian historiallisen murroksen aikaansaavana ja johtavana yhtiönä.

Kasvu vaatii pääomaa. Rahoitusmarkkinoilla on vuoden 2022 kevään jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia. Korkojen nousu on vaikeuttanut yleisesti kasvuyhtiöiden rahoituksen saamista, ja sijoittajat ovat alkaneet suosimaan kassavirraltaan positiivisia yhtiöitä. Lisäksi Tamturbon omistusrakenteessa oleva pakotteiden alainen taho on lisännyt rahoituksen keräämiseen liittyviä haasteita asialliseen hintaan.

Rahoitustilanteen vuoksi yhtiö on päivittänyt kasvustrategiaansa siten että seuraavien 12 – 24 kk aikana tavoitellaan ensisijaisesti kannattavuutta. Yhtiön arvion mukaan positiivinen käyttökate saavutetaan 13–20 miljoonan euron liikevaihtotasolla. Tämän virstapylvään saavuttaminen tulee Yhtiön arvion mukaan merkittävästi muuttamaan Yhtiön rahoitustilannetta ja mahdollistamaan rahoituksen keräämisen paremmin ehdoin. Tavoitteena on jatkaa voimakkaamman kasvun uralla heti, kun rahoituksellinen selkänoja on saatu turvattua.

Tamturbon liiketoimintasuunnitelman mukainen kokonaisrahoitustarve seuraavan 12-24 kk aikana arvioidaan olevan 5-7 miljoonaa euroa. Tällä rahoituksella Yhtiön olisi mahdollista tavoitella positiivisen käyttökatteen saavuttamista.

Tarvittava rahoitus suunnitellaan kerättäväksi kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa järjestetään tämän tiedotteen mukainen Osakeanti, mitä markkinoidaan ensisijaisesti nykyisille Tamturbon osakkeenomistajille. Ensimmäisen vaiheen rahoituksella on kaksi päätavoitetta:

  1. Turvata yhtiön operatiivisen rahoituksen tarpeet kesään 2024 asti siten että rahoituksen niukkuus ei häiritse liiketoimintaa.
  2. Luoda parempaa selkänojaa yhtiön johdolle jatkaa eri rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä ja käydä rahoitusneuvotteluja ulkopuolisten tahojen kanssa. Eri vaihtoehtojen joukossa yhtiö selvittää myös edellytyksiä First North -listautumiseen.

Ensimmäisen vaiheen osakeannissa on mahdollista kerätä enintään 2,7 miljoonan euron pääomat. Tässä vaiheessa kerättävä pääoma edesauttaa Yhtiön asemaa sen valmistautuessa suunniteltuun toisen vaiheen osakeantiin. Osakeannin onnistuminen edistää myös vaihtoehtoisten sijoittajakanavien avaamisen todennäköisyyttä ja siten parantaa mahdollisuutta saada rahoitusta Yhtiölle suotuisammin ehdoin.

Toisessa vaiheessa yhtiö suunnittelee järjestävänsä vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana osakeannin, mitä markkinoidaan sekä yleisölle että institutionaalisille sijoittajille. Tämän vaiheen rahoituksella on kaksi tarkoitusta:

  1. Varmistaa riittävä rahoitus, jolla Yhtiön on mahdollista tavoitella positiivisen käyttökatteen saavuttamista.
  2. Löytää yhtiölle uusia strategisia rahoituskumppaneita, joiden avulla pidemmän tähtäimen kasvun rahoittamiselle on paremmat mahdollisuudet.

Osakeannin aikataulu

 

9.11.2023 Hallituksen päätös Osakeannista
13.11.2023 Osakeanti ja siihen liittyvät materiaalit julkistetaan
13.11.2023 Osakeannin täsmäytyspäivä
14.11.2023 Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille
16.11.2023 Osakeannin merkintäaika alkaa
7.12.2023 Osakeannin merkintäaika päättyy
12.12.2023 Osakeannin tulos julkistetaan

 

Osakeantiin liittyvät materiaalit

Osakeantiin liittyvät materiaalit, sisältäen Osakeannin ehdot sekä Osakeantiin liittyen laadittu perustietoasiakirja, löytyvät Tamturbon internetsivuilta osoitteesta:

https://www.tamturbo.com/merkintaoikeusanti-2023-2

Tiedotustilaisuudet

Yhtiö järjestää webinaaritiedotustilaisuudet Zoomissa osakkaille Osakeantiin liittyen. Tilaisuuksissa yhtiön toimitusjohtaja Igor Nagaev ja kasvujohtaja Timo Pulkki esittelevät Yhtiön kasvupolkua ja tulevaisuudennäkymiä.

Tilaisuudet järjestetään:

To 23.11 klo 17:00

Ti 28.11. klo 17:00

Molempia tilaisuuksia on mahdollista seurata etäyhteyden avulla ja esittää kysymyksiä.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuksiin osoitteeseen info@tamturbo.com ti 21.11.2023 mennessä.

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä kumpaan tilaisuuteen olet tulossa.

Lähetämme osallistujille Zoom-linkit keskiviikkona 22.11.2023.

TAMTURBO OYJ

Lisätietoja:

Kasvujohtaja Timo Pulkki

Puh: +358 50 5276670

Sähköposti: timo.pulkki@tamturbo.com

Talousjohtaja Tommi Holopainen

Puh: +358 50 4003235

Sähköposti: tommi.holopainen@tamturbo.com

Jos et saa haluamaasi henkilöä tavoitettua puhelimeen, niin lähettäisitkö ystävällisesti soittopyynnön joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tamturbo ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.