Tamturbo Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 

 

Tamturbo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.6.2019 kello 15:00 alkaen Ravintola Vispilän tiloissa osoitteessa Menotie 1, Ylöjärvi.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 6.6.2019 sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan skannattuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 14:30. Ilmoittautuessaan osallistujan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2.  

 3. Järjestäytyminen
 4.  

 5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 6.  

 7. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 8.  

 9. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 10.  

 11. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
 12.  

 13. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 14.  

 15. Päätös toimenpiteistä liittyen tilikauden tulokseenHallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneen tilikauden tappio siirretään oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.
 16.  

 17. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 18.  

 19. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminenHallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 200 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta. Lisäksi korvataan kohtuulliset kulut.
 20.  

 21. Hallituksen jäsenten valitseminen
  Osakassopimuksen mukaisesti henkilöosakkailla ja Process Flow Oy:llä yhdessä on oikeus nimetä hallitukseen enintään kaksi edustajaa.  Tähän osakasryhmään kuuluvat osakkeenomistajat, jotka edustavat 51,2% koko osakasryhmän osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä yhtä hallituksen jäsentä ja että hallituksen jäseneksi valitaan Teuvo Rintamäki.Osakassopimuksen mukaisesti Nurmiranta Holdings Oy:llä on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen. Yhtiö on ilmoittanut esittävänsä, että hallituksen jäseneksi nimetään Sami Somero.

  Osakassopimuksen mukaisesti EAKR-Aloitusrahasto Oy:llä on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen. Yhtiö on ilmoittanut, että ei tule käyttämään yhtiökokouksessa nimeämisoikeuttaan ja että yhtiön yhteyshenkilönä hallituksessa toimii Sami Somero.

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat 49,4% yhtiön kaikkien osakkaiden tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet yhtiölle esittävänsä, että hallituksen jäseniksi valitaan Olli-Pekka Kulmala ja Kjell Antus.

  Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään

 22.  

 23. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymää laskua vastaan.
 24.  

 25. Tilintarkastajan valitseminen
  Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Teemu Suoniemi.
 26.  

 27. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
  Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 200 000 osaketta, mikä määrä vastaa 19,7% yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaa

  aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

 28.  

 29. Kokouksen päättäminen
 30.  

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Tamturbo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tamturbo.com.

Tamturbo Oyj:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat vähintään viikon ajan ennen kokousta osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Hämeenkatu 14 C 25, 33100 Tampere sekä nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.6.2019.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistajaOikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.6.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.6.2019, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen info@tamturbo.com.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

  Osakkeenomistajien Tamturbo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 3.6.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 3.6.2019 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 3.  

 4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan skannattuna sähköpostilla osoitteeseen info@tamturbo.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 5. Muut ohjeet/tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 6.  

  Tamturbo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.5.2019 yhteensä 1 017 156 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

 

Tampereella 24.5.2019

TAMTURBO OYJ Hallitus