Ylimääräisen yhtiökokouksen 10.2.2022 pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA Nro / MINUTES No. 1/2022

TAMTURBO OYJ                                                                                                                                  

Y-tunnus / Business Identity Code: 2326864-0

TAMTURBO OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF TAMTURBO OYJ

Aika:    10.2.2022 klo 10.00

Time:   10 February 2022 at 10.00

 

Paikka:          Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, osoite Kalevantie 2, 33100 Tampere

Place:           Technopolis Yliopistonrinne, meeting room Kansleri, address Kalevantie 2, Tampere, Finland

Läsnä:           Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi Tuija Hautala, Heli Malinen, Vesa Leino, Igor Nagaev ja OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

Present:        Shareholders were present at the meeting, in person or represented by legal representative or proxy, in accordance with the list of votes adopted at the meeting.

 In addition, Tuija Hautala, Heli Malinen, Vesa Leino, Igor Nagaev and LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki were present at the meeting.

1 § KOKOUKSEN AVAUS / OPENING OF THE MEETING

Yhtiön hallituksen jäsen Sami Somero avasi kokouksen.

Member of the Board of Directors Sami Somero opened the meeting.

2 § JÄRJESTÄYTYMINEN / CALLING THE MEETING TO ORDER

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Tuija Hautalan.

Puheenjohtaja selosti lyhyesti yhtiökokousta varten koronaviruspandemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa, että yhtiö on kehottanut osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle henkilökohtaisesti tulemista. Osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus valtuuttaa yhtiön talousjohtaja Vesa Leino tai valitsemansa henkilö edustamaan heitä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajille on myös tarjottu mahdollisuus seurata yhtiökokousta ja esittää kysymyksiä Zoom-etäyhteyden kautta. Selvyyden vuoksi todettiin, että osakkeenomistajilla ei ole kuitenkaan mahdollista virallisesti osallistua kokoukseen Zoom-etäyhteyden kautta eikä käyttää sen kautta äänioikeuttaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Tuomas Lehtimäki was elected as chairman of the General Meeting, and he called Tuija Hautala to act as secretary.

The chairman reported shortly on the measures taken for the General Meeting relating to prevention of the corona virus pandemic. Among other things, it was noted that the company had encouraged all shareholders to avoid participating in the General Meeting in person. Shareholders have had the opportunity to authorize representative of company’s CFO Vesa Leino or person of shareholder choice to represent the shareholder in the General Meeting. Shareholders have also been offered an opportunity to follow the General Meeting and ask questions via Zoom video connection. However, for the sake of clarity, it was noted that it was not possible for the shareholders to officially participate in the meeting or use their voting right through Zoom video connection.

In addition, the chairman explained the procedures for handling matters on the meeting agenda.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN / ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jaakko Säiläkivi.

Jaakko Säiläkivi was elected as scrutinizer of the minutes and to supervise the counting of votes.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN / RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 19.1.2022 yhtiön internet-sivuilla sekä osakkaille lähetetyllä sähköpostiviestillä. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle sisältyivät yhtiökokouskutsuun.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

It was noted that the summons to the meeting had been published on 19 January 2022 on the company’s website and in an e-mail sent to the shareholders. It was further noted that the proposals of the Board of Directors and shareholders to the General Meeting were included in the notice to the General Meeting.

It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and that it was thus legal and constituted a quorum.

The notice to the meeting was attached to the minutes (Appendix 1).

5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN / RECORDING ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina [14] osakkeenomistajaa sekä [6.848.004] osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2.1).

Todettiin, että eräät kokoukseen valtuutetun välityksellä osallistuvat osakkeenomistajat olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta äänestysohjeita, joiden mukaan osakkeenomistajat joko puolsivat, vastustivat tai pidättäytyivät äänestämästä äänestysohjeissa mainituissa asiakohdissa. Todettiin, että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Todettiin lisäksi, että vastaehdotuksia ei ole esitetty. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (Liite 2.2).

It was noted that at the beginning of the meeting [14  ] shareholders representing [6,848,004 ] shares and votes were presented.

The list recording the attendance at the beginning of the meeting and the corresponding list of votes was attached to the minutes (Appendix 2.1). 

It was noted that certain shareholders participating in the meeting via representative had submitted proxy with voting instructions before the General Meeting. According to these voting instructions, the shareholders were either in favor of, opposed or abstained from voting on agenda items specified in the voting instructions. It was noted that the opposing votes would be recorded in the minutes. It was further noted that counterproposals had not been submitted. The voting instructions were attached to the minutes (Appendix 2.2).

6 § HALLITUKSEN JÄSENEN VAIHTAMINEN / REPLACEMENT OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Todettiin, että Sulzer AG on ehdottanut yhtiökokoukselle, että Matti Rikka (Head of Strategy and Product Management, Industry Business Unit of Sulzer) korvaa Herbert Fettigin hallituksen jäsenenä. Syynä ehdotukselle on se, että Herbert Fettig on jäämässä eläkkeelle maaliskuun lopussa 2022.

Yhtiökokous päätti Sulzer AG:n ehdotuksen mukaisesti valita Matti Rikkan yhtiön hallituksen jäseneksi Herbert Fettigin tilalle.

It was noted that Sulzer AG has proposed to the General Meeting that Herbert Fettig is replaced by Matti Rikka (Head of Strategy and Product Management, Industry Business Unit of Sulzer) as a member of the Board of Directors. The reason for proposal is that Herbert Fettig is going into retirement by the end of March 2022.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of Sulzer AG that Matti Rikka is elected as a Board member of the company and he replaces Herbert Fettig. 

7    § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON ISSUANCE OF SHARES

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3.700.000 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus kumoaa hallitukselle aiemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3.500.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the Board of Directors be authorized to decide, in one or more transactions, on the issuance of shares as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 3,700,000 shares.

The Board of Directors decides on all the terms and conditions of the issuances of shares. The authorization concerns both issuance of new shares as well as transfer of existing shares. The issuance of shares may be carried out in deviation from the shareholders’ pre-emptive rights (directed issue), if there is a weighty financial reason for the company.

The authorization cancels the previous authorizations granted to the Board of Directors to resolve on issuance of shares and special rights entitling to shares. The authorization is valid until December 31st, 2022.

It was recorded that under this item there were a total of 3,500 empty votes of the shareholders who gave voting instructions.

8 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA / AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON ISSUANCE OF OPTIONS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutettaisiin päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön suunniteltuun rahoituskierrokseen liittyen Springvest Oyj:lle ja sen sidonnaisasiamiehille seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä enintään 426.624 uutta osaketta 0,001 euron osakekohtaisella hinnalla.

Hallitus päättää kaikista muista optio-oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 saakka eikä se kumoa hallitukselle aiemmin myönnettyjä valtuutuksia.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.250 ja tyhjiä ääniä 3.500.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the Board of Directors be authorized to decide on issuance of options to Springvest Oyj and its tied agents in relation to company’s contemplated financing round as follows:

The number of new shares that can be subscribed based on the options to be issued based on the authorization may not exceed 426,624 shares and the subscription price per share is EUR 0.001.

The Board of Directors decides on all other terms and conditions of the issuances of options. The authorization is valid until December 31st, 2022 and it does not replace previous authorizations granted to the Board of Directors.

It was recorded that under this item there were a total of 4,250 opposing votes and 3,500 empty votes of the shareholders who gave voting instructions.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / CLOSING OF THE MEETING

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.tamturbo.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.18.

The chairman noted that all matters on the agenda had been handled and that the minutes of the meeting will be available on the company’s website (www.tamturbo.com) at the latest within two weeks of the meeting.

The chairman closed the meeting at 10.18 a.m.